خابرتها و خابرتني ماجد الم 

Tamer hosny 2011

Comedia 2011 - Prime1 - Tikota

Hamid El Mardi 2010

اجمل اغاني ماجد المهندس - اه

Tamer Hosny - De Geleti 2011 Semple / تامر حسني - ده غلطي

Stati Abdelaziz 2010 - Studio 2M